Tian Baozhen

2003      Art School of Xinjiang Normal University
2006      The Guangzhou Academy of Fine Arts
 

Exhibitions

2011      WU MI JING DUO- Tian Baozhen Solo Exhibition
 
2009      Japan young Artist Fair Japan
               Beijing 798 Art Festival

2008      Beijing 798 Art Festival
               Song Zhuang Art Festival Beijing

2007   Xinjiang Young Artist Fair Xinjiang

2006   “Moton”China Women Artists Exhibition Canada

2005   “Smile to flower”3+8 Contemporary Art Fair Xinjiang
            “Silk Road Reborn” Silk Road Art Exhibition,  America

2004   “Silk Road Reborn” Silk Road Art, Exhibition, Beijing
               “Hollow Declaration” China & Canada Women Artists Exhibition, Shanghai

2003   “Flash Sand Storm” Beijing Contempo-rary Art Fair, Beijing

2002   “Restart” 1st Xinjiang Contemporary Art Fair Xinjiang